Nejvìtší katalog carbonového pøíslušenství v ÈR a SR!

Tel.: +420 602 405 088
E-Mail: info@carbonix.cz

Jak nakupovat

Každý návštìvník našeho obchodu má možnost využívat Návštìvnický košík. Ten umožòuje ukládat položky v tzv. doèasném košíku. Jakmile nový èi nepøihlášený zákazník opustí obchod, bude obsah košíku vyprázdnìn.

Každý pøihlašený zákazník, mùže využívat tzv. Zákaznický košík. Tento košík umožòuje pøihlášenému zákazníku nechat zboží v košíku i po opuštìní obchodu a dokonèit objednávku kdykoliv jindy.

Pøihlašený zákazník mùže využívat rùzné služby, které vám nabízíme. Nìkteré z tìchto služeb jsou:

 • Vyplnìný formuláø - formuláø vyplníte pouze jednou a to pøi pøihlášení, pro další objednávky jsou vaše údaje vždy doplnìny automaticky.
 • Zákaznický košík - Veškeré zboží vložené do košíku je v nìm uloženo dokud se neodstraní z košíku, nebo nedokonèí nákup.
  Pokud zákazník, který se však nepøihlásil, vloží zboží do Návštìvnického košíku a poté se pøihlásí do on-line obchodu, obsah Návštìvnického košíku bude pøesunut do Zákaznického košíku automaticky.
 • Adresáø - Mùžeme doruèit zboží i na jiné adresy, než kterou uvedete pøi pøihlášení!
 • Historie objednávek - Zobrazení veškerých objednávek provedených v našem obchodì.
 • Hodnocení produktù - Podìlte se o své zkušenosti s nabízeným zbožím i s ostatními návštìvníky.
 • zpìt
  Vaše IP adresa je: 185.66.36.39
  Copyright © 2024 MOTON. Powered by Zen Cart