Nejvìtší katalog carbonového pøíslušenství v ÈR a SR!

Tel.: +420 602 405 088
E-Mail: info@carbonix.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodì

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující uèinìním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se øídí tìmito obchodními podmínkami, které jsou zároveò pro obì strany závazné.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu pøímo z Vašeho domova, kde mùžete nakupovat nonstop. Objednávat si mùžete jednoduše a pohodlnì pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, èi písemnì na naši adrese.
Pøedmìtem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvì – objednávce. Rozmìry, hmotnost, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajù výrobcù. V pøípadì nesrovnalostí Vás samozøejmì budeme kontaktovat.
Zavazujeme se, že svým odbìratelùm budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi èi vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, pøedpisùm a naøízením platným na území Èeské republiky a zároveò øádnì vybavené èeskými návody k obsluze, záruèními listy a seznamy pozáruèních servisních støedisek je-li to pro daný druh zboží obvyklé.
Podmínkou pro naplnìní platnosti naší elektronické objednávky je vyplnìní veškerých požadovaných údajù a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláøi. Objednávka je zároveò návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavøení kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenovì nároènìjších pøípadech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobnì nebo telefonicky a úhradu finanèní zálohy kupujícím.
V pøípadì, že v prùbìhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné zmìnì kurzu zahranièní mìny nebo ke zmìnì ceny èi dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodì s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostrannì s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnìní si vyhrazujeme i v pøípadì, kdy výrobce pøestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popøípadì výrazným zpùsobem zmìní cenu produktu.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je pøijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V pøípadì nejasností Vás budeme samozøejmì kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku mùžete do 24 hodin zrušit a to telefonicky, èi e-mailem a to bez udání dùvodu. Staèí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží èi služby.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme poštou jako dobírku. V pøípadì, že jste na naší rozvozové trase bude o dodání informováni telefonicky nebo emailem. Pøi objednávce a dodávce poštou nad 10.000,- Kè neplatíte poštovné. Je možno zvolit i jiný zpùsob dopravy a to dle specifikací jednotlivé objednávky. Cena poštovného se mùže lišit i podle hmotnosti objednaného zboží.

6) DODACÍ LHÙTA

Dodací lhùta je od 3-21 dnù, není-li uvedeno jinak. V pøípadì, že nìkteré zboží nebude skladem, budeme Vás neprodlenì kontaktovat.

7) VÝMÌNA ZBOŽÍ

V pøípadì potøeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vymìníme za jiný druh. Zboží staèí zaslat doporuèeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vymìòováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA

Pøípadné reklamace vyøídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním øádem. Kupující je povinen zboží po jeho pøevzetí prohlédnout tak, aby zjistil pøípadné vady a poškození. Pøípadné vady je kupující povinen neprodlenì hlásit naší firmì. Za vady vzniklé pøepravcem neruèíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhùta 24 mìsícù, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé bìžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup pøi reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, èi písemnì
2) zboží zašlete jako doporuèený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveïte dùvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodì

Vaši reklamaci vyøídíme co nejrychleji, nejpozdìji do 30 dnù od jejího vzniku, tedy pøevzetí zboží naší firmou. V pøípadì delších reklamací jako napø. notebooky, Vás budeme neprodlenì informovat o stavu reklamace.


Název firmy
Adresa
Město

Tel.:

Zákony a pøedpisy:
- zák. è. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù

zpìt
Vaše IP adresa je: 185.66.36.39
Copyright © 2024 MOTON. Powered by Zen Cart